A1152 - 面包超人bookstand (一套3個)


 

家居必備‼️

 

就黎有暑假啦! 小朋友又多咗時間留係屋企自修 呢套桌面收納書架就啱晒✌🏻 

 

可以分類書本系列 桌面整整齊齊 人都精神啲😆 學習都專注啲😎