A7087 - 聖誕造型吊帶褲套裝
 

出面好少見吊帶套裝😍男仔款好靚🥰

❤️🎄普天同慶聖誕節又到啦😍要著到靚靚出去影聖誕燈飾🔅黎緊學校聖誕party岩晒🎅🏻